För att garantera att vår tillverkning håller hög kvalitet har vi ett kvalitetssystem som grundar sig på standarden ISO-EN 13485. Kvalitetssystemet talar om för kunderna att vår tillverkning ständigt följs upp och att den fyller de krav som lagstiftningen ställer. VTT auditerar vår verksamhet årligen och har beviljat oss ett EG-kvalitetssäkringscertifikat.

Standarden EN ISO 13485 styr planeringen, utvecklingen och tillverkningen av samt åtgärderna efter leverans för medicintekniska produkter och hälsovårdsprodukter. Med hjälp av kvalitetssystemet försäkrar vi oss om att säkerhetskraven i lagstiftningen uppfylls i de olika faserna i produktens livscykel. Alla våra anställda har förbundit sig till att följa standarden.